Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Szanowni Państwo !


Nazywam się Konrad Łoś. Mam 44 lata i jestem bielszczaninem. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. 


Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy. Na przestrzeni ostatnich 15 lat prowadziłem działalność dydaktyczną m.in. w Bielsku-Białej, Żywcu oraz Cieszynie. Przez kilka lat byłem także urzędnikiem zatrudnionym w strukturach  administracji samorządowej. 


Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej, działającego początkowo w strukturze biura poselskiego. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od 12 lat bezpłatnych porad prawnych dla zgłaszających się o pomoc mieszkańców.


W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też doskonale znam problemy mieszkańców osiedli mieszkaniowych i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE.


Od 2014 r. dzięki Państwa zaufaniu i poparciu wykonuję mandat radego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Pełnienie funkcji radnego Bielska-Białej jest dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz zobowiązaniem. W obecnej kadencji kieruję Komisją Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz jestem wiceszefem klubu radnych PIS. Poza aktywnym udziałem w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisji w okresie pełnienia funkcji radnego  sformułowałem ponad 380 pisemnych wystąpień w sprawach ważnych dla mieszkańców, z czego ponad 100 posiada status interpelacji, co czyni mnie liderem, nie tylko pod względem aktywności, lecz także skuteczności w działaniu.  Jestem laureatem II miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego na najlepszego radnego w mieście.
W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskałem NAJLEPSZY W HISTORII BIELSKIEGO SAMORZĄDU indywidualny wynik do Rady Miejskiej. Swój głos oddało na mnie 3 314 wyborców. W wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy Prawa i Sprawiedliwości (miejsce 4 na liście) uzyskałem 1179 głosów, co przełożyło się na najlepszy rezultat w całym okręgu wyborczym i czwarty wynik w Bielsku-Białej.
Nie zmieniam komitetów wyborczych pod wpływem nastrojów społecznych oraz sondaży.


Dzisiaj ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie w najbliższych  wyborach parlamentarnych. Wyraziłem zgodę na kandydowanie do Sejmu RP wierząc, iż jako parlamentarzysta będę mógł zdziałać znacznie więcej, także dla naszego regionu. Dziękując za dotychczas otrzymywane zaufanie proszę Was o głos w nadchodzących wyborach.


Lista Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce nr 10.


Zapewniam, że głos Państwa oddany na moją osobę nie będzie głosem straconym - serdecznie o niego proszę !

 

ZAWSZE SŁUCHAM GŁOSU MIESZKAŃCÓW !
ZAWSZE MOŻECIE NA MNIE LICZYĆ !
NIE ZAWIODĘ!

 

Konrad Łoś jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. W latach 1998-2003 odbywał studia  na  Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w dniu 23 czerwca 2003 r. obronił tytuł magistra z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przez ich funkcjonariuszy. Między innymi z tego powodu problematyka samorządowa towarzyszyła mu w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej i zawodowej.

Konrad Łoś po odbyciu w latach 2003-2007 studiów doktoranckich uzyskał w dniu 19 maja 2009 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany  przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,  na Wydziale Prawa i Administracji. Rozprawa doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zdebla – kierownika Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego.

Konrad Łoś jest także absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, a także ukończył podyplomowe studia z zakresu wyceny  i  gospodarki nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zrealizował także specjalistyczny kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami organizowany przez Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie. Po złożeniu egzaminów uzyskał państwowe licencje zawodowe zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami nadane przez ministra właściwego ds. infrastruktury i budownictwa. Odbył ponadto w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych 15 miesięczną praktykę zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego poświadczoną stosownym dziennikiem. Posiada ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz jest wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzoną przez Ministerstwo. Jest także absolwentem Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Bielsku-Białej. Posiada tytuł detektywa. Brał udział w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

 

Dr Konrad Łoś jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową także w obrębie Wydziałów Zamiejscowych Akademii WSB w Cieszynie oraz Żywcu. Natomiast przez całą dekadę, począwszy od 2008 r. związany był z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pracował na Wydziale Administracji w Zakładzie Prawa Publicznego i Sądowego kolejno na stanowiskach: starszego wykładowcy, następnie adiunkta. Na Uczelni pełnił m.in. funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów oraz członka komisji ds. jakości kształcenia, a także przewodniczącego zespołu działającego w ramach tejże komisji. Wcześniej, od 2005 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a także współpracował z innymi ośrodkami akademickimi, gdzie realizował wykłady zlecone. Wśród tych ośrodków należy wymienić m.in. Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Prowadził także gościnnie wykłady dla funkcjonariuszy w Szkole Policji w Katowicach Piotrowicach.
                                  
Konrad Łoś posiada doświadczenie samorządowe oraz urzędnicze. Od 2014 r. wykonuje mandat radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W kadencji 2014-2018 był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska. W latach 2003 - 2007 był urzędnikiem samorządowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Przeszedł poszczególne szczeble kariery urzędniczej; zaczynał pracę jako stażysta – absolwent, a kończył zatrudnienie jako licencjonowany zarządca nieruchomości. Natomiast przed ukończeniem studiów pracował także w swoim pierwszym wyuczonym zawodzie – na stanowisku pracownika ochrony i konwojenta, gdzie nauczył się szanować ludzką pracę. Począwszy od 2011 r. do 2017 r.  przez dwie kadencje dzięki zaufaniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej reprezentował ich interesy w jedenastoosobowej Radzie Nadzorczej, której w latach 2014- 2017 był przewodniczącym.

Ponadto Konrad Łoś pełni szereg funkcji eksperckich i doradczych o doniosłym znaczeniu społecznym:

- wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, pełniąc funkcję biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (od 2005 r.) w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Przez jedną kadencję, począwszy od 2011 r. był także biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Katowicach. Jest autorem kilkudziesięciu rozstrzygnięć naukowych (opinii) wydanych na polecenie organów prowadzących postępowania,
- jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (od 2011 r.) oraz ekspertem Centrum Ekspertyz i Usług Kryminalistycznych w Warszawie.
- przez wiele lat był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego w Beskidzkim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej, którego był inicjatorem i współtwórcą (funkcja społeczna). 
- jest członkiem Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach (funkcja społeczna).