Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

W kończącej się w dniu 16.11.2018 r. kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej radny dr Konrad Łoś uczestniczył w pracach trzech następujących komisji Rady Miejskiej:

- Budżetu, Strategii  i Rozwoju Gospodarczego,
- Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
- Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Wiceprzewodniczący komisji.

Poza aktywnym udziałem w pracach komisji oraz uczestnictwem w sesjach Rady Miejskiej Konrad Łoś jako radny w kadencji 2014-2018 sformułował ponad 200 pisemnych wystąpień do Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z czego ok. sześćdziesięciu wystąpień posiada status interpelacji bądź wniosków wygłaszanych podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Interpelacje i wnioski wraz z odpowiedziami są ponadto publikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 

http://rm.um.bielsko.pl/strona-3706-los_konrad.html

 

Konrad Łoś wykazywał się aktywnością także w okresie między sesjami, wnosząc na bieżąco do Prezydenta Miasta i jego służb często na prośbę mieszkańców liczne wystąpienia oraz interwencje w ważnych sprawach społecznych. W swoim działaniu wykazywał się dużą skutecznością i konsekwencją.
Ponadto radny Konrad Łoś z wykształcenia prawnik dbał o przestrzeganie zasad techniki prawodawczej, wielokrotnie wnosząc swoje uwagi do przedkładanych projektów uchwał, które w większości przypadków znajdowały akceptację wnioskodawców, zwłaszcza Prezydenta Miasta.  Pomimo  swego wykształcenia prawniczego Konrad Łoś jako radny nie dał się „zaszufladkować”; podejmował zarówno interwencje w sprawach przysłowiowej „dziury w drodze” jak również polityki miasta w poszczególnych płaszczyznach jego funkcjonowania, w szczególności gospodarowania mieniem, wydatkowania środków publicznych, zarządzania przestrzenią. 
W samorządowym plebiscycie Dziennika Zachodniego na najlepszego radnego w Bielsku-Białej pn. „Oceniamy władzę” Konrad Łoś został laureatem II miejsca.
Konrad Łoś niezależnie od wykonywania mandatu radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nieprzerwanie od ponad jedenastu lat udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Do najważniejszych spraw podnoszonych przez radnego Konrada Łosia w kadencji 2014-2018 można zaliczyć wystąpienia dotyczące: 

• budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wokół niej.
Przystąpienie do budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica zaliczyć należy do inwestycji wyczekiwanych przez mieszkańców od co najmniej kilkunastu lat. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników, zaś w ramach kolejnego etapu ścieżka zostanie poprowadzona od ul. Leśników do ul. Tartacznej.
Jeszcze przed podjęciem prac przy budowie ścieżki na wniosek radnego Konrada Łosia Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej doprowadził do utwardzenia znacznego odcinka „polnej” części ul. Celtyckiej poprzez wykonanie podbudowy drogi, która docelowo zyska nakładkę asfaltową.
Z kolei w wyniku prowadzonej bezpośrednio przez radnego Łosia korespondencji z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w miesiącu grudniu 2017 r. przystąpiono do generalnego porządkowania koryta rzeki Wapienica na odcinku objętym pierwszym etapem prac. Zlecone zadania obejmowały m.in. oczyszczenie koryta rzeki, usunięcie traw i zarośli, a także wycięcie drzew i krzewów z koryta oraz strefy nadbrzeżnej.    Natomiast już w trakcie realizacji inwestycji na wniosek radnego Konrada Łosia Miejski Zarząd Dróg zlecił także uregulowanie stosunków wodnych w obrębie budowanej ścieżki. W tym celu m.in. udrożniono i zmodernizowano instalację odprowadzającą wody gruntowe i deszczowe, które wcześniej zbierały się tworząc rozlewisko na wysokości przesmyku wiodącego od rzeki do ul. Kameliowej. 
W maju 2018 r. w swojej interpelacji do Prezydenta Miasta, a także w kolejnych wystąpieniach radny Konrad Łoś konsekwentnie wnioskował o kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół ścieżki, zwłaszcza poprzez ulokowanie wzdłuż niej  obiektów małej architektury (np. samoobsługowej stacji naprawy rowerów, ławek na utwardzonych podestach, stojaków na rowery, pojemników na odpady, itp.), a także wykonanie brukowanych placyków do odpoczynku wyposażonych we wiaty chroniące przed deszczem oraz słońcem. Radny zaproponował ulokowanie miejsc do odpoczynku w pobliżu ul. Leśników oraz przy ul. Celtyckiej.
W lipcu 2018 r. radny Konrad Łoś zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej z uzasadnionym wnioskiem o objęcie terenu ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica kamerami monitoringu miejskiego, bądź zaproponowanie rozwiązań alternatywnych skutkujących realną poprawą stanu bezpieczeństwa w rejonie budowanej ścieżki rowerowej.
Konrad Łoś wskazał także na konieczność modernizacji łącznika pomiędzy rzeką Wapienica, a sięgaczem ul. Wapienickiej położonego na wysokości drewnianej kładki obok ul. Celtyckiej, w celu dogodniejszego i bezpieczniejszego skomunikowania powstałej ścieżki rowerowej z ul. Wapienicką. Miejski Zarząd Dróg wyasygnował stosowne środki na ten cel, zaś realizację zadania powierzono Wydziałowi Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.
Na wniosek radnego Konrada Łosia przeprowadzono remont drewnianej kładki na rzece Wapienica obok ul. Leśników oraz w trybie prewencyjnym dokonano przeglądu stanu technicznego wszystkich kładek wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej. Przy tej okazji radny domagał się uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z kładkami na ciekach wodnych w mieście, a w szczególności wydzielenie działek na dojścia do kładek,  a następnie ustalenia ich administratora.


• przystąpienia do działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji w Bielsku-Białej Programu Mieszkanie Plus.
Konrad Łoś od wielu miesięcy czyni starania o przystąpienie Bielska-Białej do działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji w Bielsku-Białej Programu Mieszkanie Plus. W tym celu w dniu 18.12.2017 r. zwrócił się z interpelacją do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wytypowanie gminnej działki jako wkładu własnego do spółki celowej dla potrzeb mieszkaniowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. W odpowiedzi na wystąpienie radnego Prezydent Miasta Bielska-Białej poinformował, iż Gmina Bielsko-Biała zamierza przeznaczyć na ten cel nieruchomość o powierzchni 1,6765 ha. ozn. jako działka 112/40, Obręb Wapienica obj. kw BB1B/00061068/6. Przedmiotowa działka położona jest w terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej zdecydowana większość znajduje się w jednostce – 1 MW tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zgodnie z opinią urbanistyczną może być wykorzystana na ten cel.  W chwili obecnej ww. działka posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem działki gminnej ozn. jako 112/38. Na sąsiednich działkach przebiega sieć wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna.
Radny Konrad Łoś pismem z dnia 20.07.2018 r. zwrócił się do Prezesa BGK Nieruchomości S.A. Mirosława Barszcza o dokonanie pozytywnej weryfikacji zgłoszonej nieruchomości oraz zaproponowanie miastu współpracy w oparciu o właściwy model procesu realizacji przedsięwzięcia z przedstawieniem koncepcji finansowania inwestycji mieszkaniowej. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 22.08.2018 r. Członek Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Grzegorz Muszyński poinformował radnego, iż w dniu 27.07.2018 r.  Komitet Transakcyjny BGK Nieruchomości S.A. pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt. Radny ponadto otrzymał zapewnienie o zaangażowaniu BGK Nieruchomości S.A. w każdy projekt inwestycyjny zgłoszony przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, „który pozwoli na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta, a tym samym poprawę jakości życia jego mieszkańców”.

• modernizacji dróg oraz budowy i remontów chodników na terenie miasta wraz z robotami towarzyszącymi.
Bez wątpienia tematyka z zakresu szeroko rozumianego drogownictwa stanowi ważną kategorię wystąpień w bieżącej działalności radnego Konrada Łosia, tym bardziej, iż wiele spraw w które angażował się radny znajdowało zgodne z oczekiwaniami mieszkańców rozwiązanie. Obok dużych inwestycji drogowych planowanych przez miasto od wielu lat, jak np. rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej oraz rozbudowa ul. Krakowskiej i Żywieckiej miasto realizuje każdego roku w poszczególnych dzielnicach szereg mniejszych modernizacji i remontów. To od skuteczności oraz umiejętności argumentowania częstokroć zależy czy postulaty zgłaszane przez radnych w imieniu mieszkańców znajdą akceptację władz wykonawczych miasta.                                    
Część wnioskowanych przez radnego Konrada Łosia w bieżącej kadencji Rady Miejskiej modernizacji  i remontów została już zrealizowana, zaś inne znajdują się na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Wśród kilkudziesięciu wystąpień o tematyce drogowej nie można pominąć odpowiednio umotywowanych oraz zwieńczonych pozytywnym rozpatrzeniem wniosków radnego w sprawie ułożenia nakładek asfaltowych na wielu drogach, m.in. ul. Dworskiej, ks. Józefa Londzina, Dzwonkowej, Mazurskiej, Gminnej, Augustowskiej, Mieszka I, Spokojnej. Wspierał także działania na rzecz odtworzenia lokalnych dróg przy okazji modernizacji ul. Zapora.
Konrad Łoś w mijającej kadencji podejmował aktywne działania na rzecz budowy nowych chodników, zwłaszcza w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ich drodze do placówek oświatowych i z powrotem. W kwietniu 2016 r. zainicjował na prośbę mieszkańców budowę chodników na ul. Jaworzańskiej i Antycznej, a następnie konsekwentnie monitorował dalsze etapy procesu inwestycyjnego, w tym wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji jeszcze w bieżącym roku. Szereg wystąpień radnego Łosia dotyczyło „nieco zapomnianego” przez miasto sięgacza ul. Twórczej. W wyniku podejmowanych czynności sięgacz został przekazany w trwały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg oraz podjęto na wniosek radnego prace dokumentacyjno-projektowe mające na celu wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego.
W wyniku starań radnego czynionych na prośbę mieszkańców podjęto decyzję o modernizacji nieuwzględnionych pierwotnie w opracowaniach projektowych przepustów pod linią kolejową nr 190 w związku z budową wiaduktu nad torami w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej”. Radny wielokrotnie wskazywał, iż odstąpienie od modernizacji przepustów może skutkować  podtopieniami położonych w pobliżu wiaduktu posesji. Radny Konrad Łoś skutecznie domagał się także wykonania chodnika na budowanym w rejonie ul. Przy Torach łączniku – drodze gminnej do ul. Zagajnik.
Wieloletnie starania radnego doprowadziły do podjęcia decyzji w sprawie wykonania projektu budowy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Ikara 16-18 na Osiedlu Polskich Skrzydeł, co zgodnie z pisemną deklaracją Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej nastąpić ma w IV kwartale br. Wcześniej radny monitorował procedurę przekazania działek pod parking do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w trwały zarząd.
W związku z podjętymi przez radnego działaniami w sierpniu 2018 r. wykonano remont chodnika na Osiedlu Wojska Polskiego będącego łącznikiem od pawilonu handlowego przy ul. Stawowej do ul. Spółdzielców. Radny Łoś poodejmował ponadto skuteczne działania w sprawie modernizacji chodnika wzdłuż ul. Dywizji Kościuszkowskiej przy wschodniej ścianie szczytowej budynku Spółdzielców 43 doprowadzając do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Aktualnie radny prowadzi korespondencję w sprawie wykonania nakładek asfaltowych m.in. na ul. Pieczarkowej, Kaskadowej oraz w rejonie sięgacza ul. Trzech Diamentów, a także zabiega o modernizację ul. Tańskiego oraz remont osiedlowej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej

• systemowego usuwania nierówności (zapadnięć) w chodnikach stwarzających zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników.
Konrad Łoś w swoich interwencjach w ramach podjętej na prośbę mieszkańców inicjatywy wskazał dotychczas kilkadziesiąt najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych dla pieszych fragmentów chodników z żądaniem podjęcia pilnych remontów. Domagał się podjęcia zorganizowanych działań w przedmiocie systematycznych przeglądów chodników pod kątem rażących nierówności oraz ich eliminowania w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymywanie dróg i chodników.

• naprawy nawierzchni na przejazdach kolejowych w Wapienicy. W sprawie zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia katastrofalnego stanu nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych przy ul. Regera oraz ul. Międzyrzeckiej Konrad Łoś  wielokrotnie interweniował w Zarządzie PKP PLK S.A. w Warszawie. W wyniku podjętych interwencji nawierzchnię przejazdu przy ul. Regera poddano gruntownemu remontowi.

• zwiększania bezpieczeństwa osobistego mieszkańców Bielska-Białej, w tym rozszerzania zasięgu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na poszczególne dzielnice. Na wniosek radnego doprowadzono kamery monitoringu miasta do centrum Wapienicy, jak również jeszcze w bieżącym roku monitoringiem zostanie objęty rejon cmentarza wojskowego na Osiedlu Wojska Polskiego. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców przekazywanymi za pośrednictwem radnego Straż Miejska objęła wskazane miejsca tzw. kartą zadań doraźnych.

• ulokowania biletomatu z zasilaniem solarnym na przystanku w centrum Wapienicy.

• potrzeby kształtowania przyjaznej dla mieszkańców polityki gospodarowania odpadami komunalnymi.
Konrad Łoś w myśl zasady najpierw edukuj, a potem wymagaj domagał sie zintensyfikowania przez miasto działań z zakresu profilaktyki proekologicznej w zakresie postępowania z odpadami. Sprzeciwiał się jednocześnie restrykcyjnemu stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej za brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych skutkującej naliczaniem podwyższonych opłat za odbiór odpadów komunalnych, zwłaszcza wobec mieszkańców budynków wielolokalowych.

• utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bielska-Białej, w tym usuwania oraz przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk odpadów.

• należytego gospodarowania składnikami mienia komunalnego, w tym gminnym zasobem mieszkaniowym oraz podejmowania działań na rzecz zmniejszania liczby pustostanów.

• racjonalnego i zgodnego z interesem majątkowym Gminy Bielsko-Biała gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do miasta.
Konrad Łoś konsekwentnie sprzeciwia się wyzbywaniu przez Gminę Bielsko-Biała lokali użytkowych, zwłaszcza tych, które przynoszą miastu wysokie przychody z tytułu czynszu najmu, a także tych których sprzedaż skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkaniowej w budynku. Należy podkreślić, iż otrzymywane przez miasto przychody z czynszów najmu lokali użytkowych partycypują obok innych przychodów z nieruchomości w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych, które ze swej istoty nie mają charakteru komercyjnego. W perspektywie długofalowej wyprzedaż najbardziej atrakcyjnych lokali użytkowych wpływa negatywnie na ogólny bilans gospodarowania mieniem komunalnym, prowadząc do stopniowej dekapitalizacji zasobów jako całości.  

• utworzenia ogólnodostępnego zintegrowanego miejskiego systemu informacji o terenie jako instrumentu wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami w mieście i stymulującego jego rozwój. 

• transparentności i przejrzystości oraz rozszerzania zakresu kontroli społecznej w procesie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

• zintensyfikowania działań w obrębie dobrowolnych zamian lokali komunalnych jako instrumentu poprawy wykorzystania i racjonalizacji w zakresie zarządzanego zasobu.

• poprawy warunków bytowych oraz mieszkaniowych rodzin (osób) znajdujących się w szczególnie trudnej, dramatycznej często sytuacji życiowej.
Radny Konrad Łoś sprzeciwiał się dalszemu utrzymywaniu przepisu prawa lokalnego na mocy którego wszystkie wnioski o pomoc mieszkaniową, które zostały pozytywnie zweryfikowane musiały następnie przez jeden pełny rok przymusowo oczekiwać na dalsze rozpatrywanie. Inicjatywa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w zakresie zmiany powyższego przepisu, którą wspierał Konrad Łoś uzyskała przy sprzeciwie urzędników większość w Radzie Miejskiej, co umożliwiło w dniu 20.12.2016 r. zmianę dotychczasowej uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała poprzez wprowadzenie „słynnego” paragrafu 16a Zasad.  Przepis ten wprowadził pewnego rodzaju korektę w skostniałym systemie regulującym zasady wynajmowania lokali i przetrwał w niezmienionym kształcie aż do przyjęcia zupełnie nowej uchwały regulującej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego co miało miejsce w czerwcu 2018 r. Nowa regulacja prawna całkowicie zniosła roczny okres oczekiwania na dalsze rozpatrzenie uprzednio pozytywnie zweryfikowanego wniosku o najem lokalu mieszkalnego. 

• absurdów urzędniczych utrudniających życie mieszkańcom.
 
• tworzenia optymalnych warunków sprzyjających i zachęcających właścicieli lokali do regulowania stanu prawnego gruntów wydzielonych po obrysach budynków oraz uwzględniania głosu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych w procedurze realizowanej w oparciu o art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Konrad Łoś posiadał szczegółowe informacje na temat problemów związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów jeszcze na długo zanim został radnym. Już wówczas w powyższych sprawach trafiali na jego dyżury prawne zainteresowani mieszkańcy Bielska-Białej, zwłaszcza Osiedla Mieszka I. Konrad Łoś od samego początku zaangażował się w sprawę udzielając zainteresowanym właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych  porad prawnych, a następnie już jako radny wspierał mieszkańców pozostających w sporze z Gminą. Analizując przedkładane mu przez mieszkańców sprawy często nie krył swojej krytycznej oceny wobec szablonowego, pozbawionego koncyliacyjności i nieuwzględniającego indywidualnych potrzeb właścicieli lokali podejścia Prezydenta Miasta do działań mających na celu nabywanie przez właścicieli lokali nieruchomości przyległych do budynków (lub ich części) w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
Począwszy od 2015 r. już jako radny Rady Miejskiej apelował w swoich wystąpieniach do Prezydenta Miasta Bielska-Białej m.in. o podjęcie działań  mających na celu zwiększenie wysokości bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz stworzenia „bardziej atrakcyjnych z gospodarczego punktu widzenia warunków w celu zachęcenia właścicieli lokali do podejmowania decyzji własnościowych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami”. W przypadkach szczególnie uzasadnionych domagał się rewizji dotychczasowych podziałów geodezyjnych z uwzględnieniem potrzeb właścicieli lokali.
Pomimo bierności Prezydenta Miasta podnoszona przez Konrada Łosia na przestrzeni wielu miesięcy argumentacja zyskała akceptację Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości do której przyłączyły się inne kluby uchwaliła w dniu 26.04.2016 r. nowelizację dotychczasowej uchwały w zakresie zwiększenia przedmiotowej bonifikaty do 95 %.
Radny Konrad Łoś wnioskował o wypracowanie wewnętrznych procedur oceny operatów szacunkowych zamawianych przez miasto oraz dokonania korekty modelu udzielania przez Urząd Miejski zamówień publicznych na usługi specjalistyczne, w tym operatów szacunkowych.

• postępowań reprywatyzacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej.

• korekty dotychczasowej polityki zagospodarowania przestrzennego miasta.

• modernizacji oraz racjonalnego i kompleksowego zagospodarowania licznych terenów miejskich oraz zintensyfikowania działań w zakresie przejmowania gruntów, w tym sięgaczy drogowych w trwały zarząd przez gminne jednostki organizacyjne, zwłaszcza Miejski Zarząd Dróg w celu przyśpieszenia procesu ich modernizacji.

• zwiększania dostępu mieszkańców oraz podniesienia jakości usług publicznych świadczonych i organizowanych przez miasto Bielsko-Biała.

• optymalizacji w zakresie kształtowania wysokości opłat na które miasto posiada wpływ, w szczególności opłat za ciepło.

• oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez m.in. odpowiednie organizowanie procedur zamówień publicznych.

• budowy instalacji wod-kan. w obrębie Starego Bielska.
.
• zmiany organizacji ruchu w miejscach wskazanych przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

• wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, zwłaszcza poprzez dostosowywanie osiedlowej infrastruktury technicznej do ich potrzeb (np. budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, modernizacja podjazdów) oraz zorganizowanie należytej opieki i aktywizacji tych osób (np. poprzez tworzenie klubów seniora, świetlic pobytu dziennego).

• dbałości w zakresie utrzymania urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, jak np. przejścia podziemne, mury oporowe, schody, barierki, ławki, pojemniki na odpady, wiaty przystankowe, oświetlenie miejsc publicznych itp. 

• poprawy powietrza atmosferycznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

• wsparcia rozbudowy cmentarza przy Parafii pw. Św. Franciszka w Wapienicy. 

• utrzymywania w należytym stanie porządku i czystości w obrębie cmentarza wojskowego przy ul. Saperów na Osiedlu Wojska Polskiego, a także dbałości o stan techniczny mogił poległych żołnierzy oraz dokonywania nowych nasadzeń na terenie cmentarza.
Chcąc zwrócić uwagę władz miasta na brak dbałości o należyte utrzymywanie porządku i czystości na cmentarzu wojskowym wraz z młodzieżą z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podjął akcję społecznego sprzątania nekropolii.