Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Główne cele i priorytety

Do najważniejszych spraw o które z pozycji radnego  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej należy stale zabiegać Konrad Łoś zalicza:

- wdrażanie taniego budownictwa komunalnego i socjalnego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach oraz realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, w tym Programu Mieszkanie Plus,
Brak odpowiednich warunków mieszkaniowych wpływa negatywnie na procesy demograficzne oraz jakość życia rodzinnego i zawodowego, zwłaszcza młodego pokolenia mieszkańców, 
- korektę dotychczasowej polityki miasta w sferze gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi, w tym ograniczenie liczby pustostanów,
- wypracowanie czytelnych i przejrzystych reguł w sferze zarządzania przestrzenią ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju miasta oraz interesu jego mieszkańców,
- przystąpienie do opracowania ogólnodostępnego zintegrowanego miejskiego systemu informacji o terenie jako instrumentu wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami w mieście i stymulującego jego rozwój,
- racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
- racjonalne sięganie po środki unijne w celu realizowania w większym stopniu kluczowych zadań infrastrukturalnych i społecznych,
- aplikowanie w możliwie największym zakresie po środki z budżetu państwa na realizację programów służących interesowi miasta i jego mieszkańcom (np. Program Termomodernizacji, Dostępność Plus).
- systematyczne zwiększanie nakładów na inwestycje w dzielnicach oddalonych od śródmieścia, także poprzez lepsze wykorzystanie mechanizmów budżetu obywatelskiego, np. utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych z terenami zielonymi, urządzanie miejskich placów zabaw dla dzieci, ścieżek edukacyjnych dla najmłodszych oraz miejsc aktywności ruchowej dla seniorów,
- modernizację infrastruktury drogowej oraz poprawę stanu nawierzchni dróg  w ramach bieżącego ich utrzymania,
- budowę sieci ścieżek rowerowych w celu zapewnienia dogodnej komunikacji rowerowej w obrębie miasta,
- dalsze tworzenie brakujących miejsc parkingowych,
- systematyczne likwidowanie niebezpiecznych oraz uciążliwych dla pieszych zapadnięć w chodnikach oraz budowa nowych chodników, zwłaszcza zwiększających bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,
- poprawę bezpieczeństwa osobistego mieszkańców; rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, zintensyfikowanie patroli Straży Miejskiej oraz Policji, należyte doświetlenie miejsc publicznych oraz przejść dla pieszych,
- poprawę jakości świadczonych przez miasto usług komunalnych, w tym modernizację publicznego transportu zbiorowego,
- racjonalne kształtowanie cen mediów i usług komunalnych, na których cenę wpływ ma miasto,
- dołożenie starań w przedmiocie stworzenia platformy współpracy, m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami dla realizacji wspólnych przedsięwzięć urbanistycznych i infrastrukturalnych w granicach sąsiedztwa - tworzenie inicjatyw gminnych w tych sprawach dla wspólnego dobra,
- wsparcie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- stwarzanie przyjaznych warunków dla rozwoju uczelni wyższych w Bielsku-Białej
- stworzenie celowego systemu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oczekującej na pomoc,
- stwarzanie przyjaznych warunków dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież,
- zwiększanie potencjału turystycznego Bielska-Białej i regionu,
- działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
- podtrzymanie rozpoczętych, a nie zakończonych działań służących mieszkańcom i wpływających pozytywnie na wizerunek miasta.

Rekomendacje

Obserwując działalność samorządową Konrada Łosia mogę stwierdzić, iż wykonywanie mandatu radnego traktuje on w kategoriach służby na rzecz dobra wspólnego. Radny Konrad Łoś z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem oddaje się sprawom miasta i jego mieszkańców. Zawsze można na niego liczyć, nigdy nie zawiódł. Jest rzetelny oraz uczciwy. Ponadto posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w dziedzinie prawa i administracji oraz bogate doświadczenie zawodowe nabyte w sferze akademickiej, urzędniczej i eksperckiej. Wiem, że cieszy się dużym autorytetem zarówno wśród swoich studentów, jak i samych mieszkańców.
Uważam, że dr Konrad Łoś jest znakomitym kandydatem do pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, gdyż poprzez swoją aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej dowiódł, iż  sprawdził się w tej ważnej roli. 
Dlatego też nie zmarnuję swojego głosu i zagłosuję na niego.  

dr hab. Czesław Ślusarczyk,  prof. ATH w Bielsku-Białej
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 


dr Konrad Łoś z Profesorem Czesławem Ślusarczykiem

 

Znam doktora Konrada Łosia od wielu lat, gdyż razem pracowaliśmy na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Wiele godzin spędziliśmy wspólnie egzaminując studentów podczas odbywających się cyklicznie egzaminów dyplomowych oraz uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych. Konrad Łoś dał się poznać jako osoba kreatywna, energiczna, zaangażowana w sprawy Wydziału, podejmująca inicjatywy oraz reprezentująca poważny potencjał dalszego rozwoju naukowego. Niezwykle kompetentny, lecz skromny, umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Ponadto jest świetnym wykładowcą o charyzmatycznym usposobieniu. Mam o nim jak najlepsze zdanie. Uważam, iż byłby znakomitym radnym, który dobrze i godnie przysłuży się Miastu i jego Mieszkańcom. 

Prof. dr hab. Leszek Ogiegło