Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta
Redakcja naukowa:


1. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Konrad Łoś, wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014 r.  ISBN 978-83-63705-76-3 (256 s.).

 


Artykuły oraz niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej


1. Granice  samodzielności spółdzielni mieszkaniowej jako zarządcy przy wykonywaniu zarządu powierzonego w oparciu o przepis art. 27 § 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Zagadnienia wybrane [w:] Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Konrad Łoś, wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2014 r. ISBN 978-83-63705-76-3,

2. Zasady finansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zagadnienia wybrane [w:], Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, red. Beniamin Więzik, Bielsko-Biała, 2013 r., ISBN 978-83-603705-48-0,

3. Źródła i formy finansowania zadań gminy [w:] Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją, red. A. Osierda, Bielsko-Biała 2012 r. ISBN 978-83-63705-08-4,

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument kształtowania ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i skutki prawnofinansowe jego uchwalenia [w:] Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją, red. A. Osierda, Bielsko-Biała 2012 r. ISBN 978-83-63705-08-4,

5. Prawa społeczne przysługujące osobom z niepełnosprawnością wzrokową; [w:] „Przekroczyć próg” 2011,  Projekt współfinansowany z EFS, Rybnik 2011,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6. Administracyjne i finansowoprawne uwarunkowania gospodarowania gruntami położonymi  w międzywalu i pod wałami przeciwpowodziowymi (zagadnienia wybrane) [w:] Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, red. Beniamin Więzik, Bielsko-Biała 2010 r. wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ISBN 83-60430-78-0,

7. Opinia biegłego sądowego jako przedmiot praw autorskich a koszty uzyskania przychodów, Nieruchomości C. H. Beck, 2010, nr 1,

8. Decyzje koncesyjne w świetle realizacji zasady trwałości decyzji administracyjnych, rec. Prof. dr hab. Marek Zdebel, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, rok 2010, Zeszyt 13,   


9. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, rok 2010, Zeszyt 13,  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a skutki prawne czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, rec. Prof. dr hab. Marek Zdebel,

10. Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej oraz dopuszczalność ich uchylania i unieważniania, Administrator 2008, nr 6, wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa PP w Warszawie,

11.  Ubezpieczenie OC biegłego sądowego, Nieruchomości C. H. Beck, 2008, nr 6,
        
12. Opodatkowanie wynagrodzeń biegłych sądowych podatkiem VAT - kwestie sporne, Nieruchomości C. H. Beck, 2008, nr 2,

13. Status prawnofinansowy indywidualnych biegłych sądowych w kontekście podatku VAT na przykładzie biegłych z zakresu zarządzania nieruchomościami (kwestie sporne), Administrator 2008, nr 2,

14. Wynagrodzenie za sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną w ujęciu podatkowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej pod red. prof. dr hab. Zygmunta Szymli, rok 2007, nr 1,

15. Charakter prawny funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, Administrator 2005, nr 2,

16. Pozycja prawna zarządu w strukturze wspólnoty mieszkaniowej, Nieruchomości C. H. Beck, 2004, nr 8,

17. Rola zarządu wspólnoty mieszkaniowej w wyborze zarządcy nieruchomości wspólnej. Administrator 2004, nr 4.