Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

 Bieg Wilczy

 

REGULAMIN
                                     Tropem Wilczym
                      Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
                           Bielsko-Biała 6 marca 2022 r.
 
W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
W dniu 6 marca 2022 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz dziesiąty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
 
I.    CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Pozostałe cele biegu to:
1.    Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
2.    Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
3.    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
4.    Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
II.    ORGANIZATORZY
1.    Organizatorem X edycji projektu 'Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja.
2.    W Bielsku-Białej organizacją projektu zajmuje się Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bielsko-Biała.
III.    TERMIN I MIEJSCE
1.    Bieg odbędzie się 6 marca 2022 r. (niedziela) w Bielsku-Białej.
2.    Bieg rozpocznie się o godzinie 14⁵⁰ bez względu na warunki atmosferyczne.
3.    Bieg odbędzie się na dystansie 1963 metrów trasą asfaltową. Długość    na dystansie 1963 m wskazuje na rok, w którym  w walce zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. „Lalek”.
4.    Start biegu znajdować będzie się przy Domu Katechetycznym przy Parafii PW Św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy, ul. Przy Torach 1, nast. Ul. Międzyrzecką do skrótu dla ruchu pieszego, obok Apteki MAŁGORZATA, do ul. Cieszyńskiej ( na wys. Ronda z ul. Jaworzańską), dalej ul. Cieszyńską, do Ronda z ul. Międzyrzecką, następnie łącznikiem do ul. Zagajnik do ul. Przy Torach do Mety, która znajdować się będzie w miejscu Startu biegu.
5.    Na trasie nie mogą przebywać osoby niezgłoszone do biegu, z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
IV.    WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU, OPŁATA STARTOWA
1.    W Biegu na 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
2.    W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie zgody na udział w zawodach podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, tj.: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału  w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć przy odbiorze pakietu w dniu 6 marca 2022 r., w Biurze Zawodów (załącznik nr 1). Druk oświadczenia będzie również dostępny w Biurze Zawodów.
3.    Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wniesienie opłaty startowej. Pakiety w ilości 300 będą przydzielane  w kolejności wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.

 
4.    Opłata za udział w biegu wynosi:


a)    20 -  zł do dnia 2 marca 2022 r. (dla osób młodszych od uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich –                     za okazaniem legitymacji szkolnej), przelewem na konto podane poniżej;
b)    30 - zł do dnia 2 marca 2022 r. ( dla pozostałych osób,    nie wymienionych w ppkt. a ), przelewem na konto podane poniżej:
c)    60 –zł w dniu odbywania się Biegu w biurze zawodów.

B S  Czechowice-Dziedzice-Bestwina
22 8453 0002 0024 3407 3000 0010

             Tytułem: „Tropem Wilczym, Szkoła/Organizacja/imię nazwisko”

             Limit pakietów startowych – 300.
5.    Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania Pakietu Startowego w Biurze Zawodów, znajdującym się w Domu Katechetycznym przy Parafii PW Św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy, ul. Przy Torach 1  w dniu zawodów, tj. 6.03.2022 r., w godzinach 11:30-13:30.
6.    W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator dopuszcza odbiór pakietu przez inną osobę za okazaniem upoważnienia  (załącznik nr 2). Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
7.    W pakiecie startowym Uczestnicy startujący w Biegu otrzymują: medal oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter biegu Organizatorzy zalecają start w Biegu w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.
8.    Nieodebranie pakietu startowego do godziny 13:30 w dniu zawodów, równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.
UWAGA! Organizator nie gwarantuje otrzymania wraz z pakietem startowym koszulki    w zadeklarowanym rozmiarze, jeżeli ilość koszulek w danym rozmiarze się wyczerpie.
Decyduje kolejność odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów.
V.    KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.    Wszyscy zgłoszeni uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę.
2.    W biegu na 1963 m Szkoły oraz Organizacje biorące w nim udział otrzymują pamiątkowe dyplomy.
VI.    POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1.    Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.
2.    Ograniczenia wiekowe. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości lub inny dokument w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.      W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
3.    Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych Uczestników. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
5.    Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
6.    Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestników od zdarzeń losowych związanych z udziałem w Biegu.
7.    Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne,  a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowani.
VII.    POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2.    Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
-    w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
-    w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.  
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej  w Bielsku-Białej.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2.    Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5.    Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6.    W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
7.    Uczestnik biegu, dokonując rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
9.    W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
10.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
11.    Kontakt z Organizatorem można nawiązać telefonicznie pod numerem  tel.:
Konrad ŁOŚ                      503 314 490
Zygmunt MIZERA            606 443 652
12.    W przypadku odwołania X Edycji Biegu tropem Wilczym w dniu 6 marca 2022 roku, zgłoszeni uczestnicy, którzy dokonali wpłaty na konto Organizatora otrzymają pakiety startowe ujęte w niniejszym regulaminie.                                       
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości.

 

 

 

Załącznik nr 1
 
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA  
W BIEG TROPEM WILCZYM W BIELSKU-BIAŁEJ w dniu 6 marca 2022 r.
 
….................................................................................................................
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy
 
….................................................................................................................
pesel rodzica / opiekuna
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
 
 
…................................................................................................................. nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka
 w biegu Tropem Wilczym w Bielsku-Białej na dystansie:
    
                             1963 m
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu oraz że jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością.
Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w zawodach.
Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie zdrowotne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bielsko-Biała dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  w materiałach informacyjnych dotyczących biegu.
 
 
                         …........................................................................................................
data i podpisZałącznik nr 2
 
UPOWAŻNIENIE
 
Ja niżej podpisany/a ...................................................................................................................................
 
legitymujący/a się dowodem osobistym seria …........ numer.....................................................
 upoważniam Panią/Pana ….....................................................................................................................
 
legitymujący/a się dowodem osobistym seria …........ numer.....................................................
 
do odebrania mojego pakietu startowego na
 
X Edycję Biegu Tropem Wilczym w Bielsku-Białej
 
do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.
 
Upoważniający:

 
…....................................................................
                      podpis
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
 
Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własna odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z moją osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje  do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawda może spowodować odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bielsko-Biała w celu realizacji umowy. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostęp do danych, sprostowania, osunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.


 
  ……………………                                                 …......................................................................................
       data                                 czytelny podpis/lub lista dostarczona przez Organizację Zgłaszającą

Wpłaty należy dokonać na następujące konto:

B S  Czechowice-Dziedzice Bestwina

Nr konta:  22 8453 0002 0024 3407 3000 0010

Tytułem:      „Tropem Wilczym”

Kontakt z organizatorem :      Zygmunt Mizera
                                              tel.:       606 443 652
                                        e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                             Konrad Łoś  
                                              tel.:       503 314 490
                                        e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O dokonanej wpłacie oraz Imieniu i Nazwisku uczestnika/uczestników, należy powiadomić Organizatorów – Pana Zygmunta Mizerę lub Pana Konrada Łoś
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                      

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 Kandydat do Sejmu RP z okręgu obejmującego:
-miasto Bielsko-Biała,
-powiat bielski,
-powiat żywiecki,
-powiat cieszyński
-powiat pszczyński.

 

Szanowni Państwo !


Nazywam się Konrad Łoś. Mam 44 lata i jestem bielszczaninem. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. 


Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy. Na przestrzeni ostatnich 15 lat prowadziłem działalność dydaktyczną m.in. w Bielsku-Białej, Żywcu oraz Cieszynie. Przez kilka lat byłem także urzędnikiem zatrudnionym w strukturach  administracji samorządowej. 


Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej, działającego początkowo w strukturze biura poselskiego. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od 12 lat bezpłatnych porad prawnych dla zgłaszających się o pomoc mieszkańców.


W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też doskonale znam problemy mieszkańców osiedli mieszkaniowych i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE.


Od 2014 r. dzięki Państwa zaufaniu i poparciu wykonuję mandat radego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Pełnienie funkcji radnego Bielska-Białej jest dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz zobowiązaniem. W obecnej kadencji kieruję Komisją Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz jestem wiceszefem klubu radnych PIS. Poza aktywnym udziałem w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisji w okresie pełnienia funkcji radnego  sformułowałem ponad 380 pisemnych wystąpień w sprawach ważnych dla mieszkańców, z czego ponad 100 posiada status interpelacji, co czyni mnie liderem, nie tylko pod względem aktywności, lecz także skuteczności w działaniu.  Jestem laureatem II miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego na najlepszego radnego w mieście.
W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskałem NAJLEPSZY W HISTORII BIELSKIEGO SAMORZĄDU indywidualny wynik do Rady Miejskiej. Swój głos oddało na mnie 3 314 wyborców. W wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy Prawa i Sprawiedliwości (miejsce 4 na liście) uzyskałem 1179 głosów, co przełożyło się na najlepszy rezultat w całym okręgu wyborczym i czwarty wynik w Bielsku-Białej.
Nie zmieniam komitetów wyborczych pod wpływem nastrojów społecznych oraz sondaży.


Dzisiaj ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie w najbliższych  wyborach parlamentarnych. Wyraziłem zgodę na kandydowanie do Sejmu RP wierząc, iż jako parlamentarzysta będę mógł zdziałać znacznie więcej, także dla naszego regionu. Dziękując za dotychczas otrzymywane zaufanie proszę Was o głos w nadchodzących wyborach.


Lista Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce nr 10.


Zapewniam, że głos Państwa oddany na moją osobę nie będzie głosem straconym - serdecznie o niego proszę !

 

ZAWSZE SŁUCHAM GŁOSU MIESZKAŃCÓW !
ZAWSZE MOŻECIE NA MNIE LICZYĆ !
NIE ZAWIODĘ!

 

 

https://bielsko.gosc.pl/doc/4653586.Znow-rusza-Makulatura-na-misje

 

 

Główne cele i priorytety

Do najważniejszych spraw o które z pozycji radnego  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej należy stale zabiegać Konrad Łoś zalicza:

- wdrażanie taniego budownictwa komunalnego i socjalnego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach oraz realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, w tym Programu Mieszkanie Plus,
Brak odpowiednich warunków mieszkaniowych wpływa negatywnie na procesy demograficzne oraz jakość życia rodzinnego i zawodowego, zwłaszcza młodego pokolenia mieszkańców, 
- korektę dotychczasowej polityki miasta w sferze gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi, w tym ograniczenie liczby pustostanów,
- wypracowanie czytelnych i przejrzystych reguł w sferze zarządzania przestrzenią ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju miasta oraz interesu jego mieszkańców,
- przystąpienie do opracowania ogólnodostępnego zintegrowanego miejskiego systemu informacji o terenie jako instrumentu wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami w mieście i stymulującego jego rozwój,
- racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
- racjonalne sięganie po środki unijne w celu realizowania w większym stopniu kluczowych zadań infrastrukturalnych i społecznych,
- aplikowanie w możliwie największym zakresie po środki z budżetu państwa na realizację programów służących interesowi miasta i jego mieszkańcom (np. Program Termomodernizacji, Dostępność Plus).
- systematyczne zwiększanie nakładów na inwestycje w dzielnicach oddalonych od śródmieścia, także poprzez lepsze wykorzystanie mechanizmów budżetu obywatelskiego, np. utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych z terenami zielonymi, urządzanie miejskich placów zabaw dla dzieci, ścieżek edukacyjnych dla najmłodszych oraz miejsc aktywności ruchowej dla seniorów,
- modernizację infrastruktury drogowej oraz poprawę stanu nawierzchni dróg  w ramach bieżącego ich utrzymania,
- budowę sieci ścieżek rowerowych w celu zapewnienia dogodnej komunikacji rowerowej w obrębie miasta,
- dalsze tworzenie brakujących miejsc parkingowych,
- systematyczne likwidowanie niebezpiecznych oraz uciążliwych dla pieszych zapadnięć w chodnikach oraz budowa nowych chodników, zwłaszcza zwiększających bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,
- poprawę bezpieczeństwa osobistego mieszkańców; rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, zintensyfikowanie patroli Straży Miejskiej oraz Policji, należyte doświetlenie miejsc publicznych oraz przejść dla pieszych,
- poprawę jakości świadczonych przez miasto usług komunalnych, w tym modernizację publicznego transportu zbiorowego,
- racjonalne kształtowanie cen mediów i usług komunalnych, na których cenę wpływ ma miasto,
- dołożenie starań w przedmiocie stworzenia platformy współpracy, m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami dla realizacji wspólnych przedsięwzięć urbanistycznych i infrastrukturalnych w granicach sąsiedztwa - tworzenie inicjatyw gminnych w tych sprawach dla wspólnego dobra,
- wsparcie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- stwarzanie przyjaznych warunków dla rozwoju uczelni wyższych w Bielsku-Białej
- stworzenie celowego systemu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oczekującej na pomoc,
- stwarzanie przyjaznych warunków dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież,
- zwiększanie potencjału turystycznego Bielska-Białej i regionu,
- działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
- podtrzymanie rozpoczętych, a nie zakończonych działań służących mieszkańcom i wpływających pozytywnie na wizerunek miasta.

Rekomendacje

Obserwując działalność samorządową Konrada Łosia mogę stwierdzić, iż wykonywanie mandatu radnego traktuje on w kategoriach służby na rzecz dobra wspólnego. Radny Konrad Łoś z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem oddaje się sprawom miasta i jego mieszkańców. Zawsze można na niego liczyć, nigdy nie zawiódł. Jest rzetelny oraz uczciwy. Ponadto posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w dziedzinie prawa i administracji oraz bogate doświadczenie zawodowe nabyte w sferze akademickiej, urzędniczej i eksperckiej. Wiem, że cieszy się dużym autorytetem zarówno wśród swoich studentów, jak i samych mieszkańców.
Uważam, że dr Konrad Łoś jest znakomitym kandydatem do pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, gdyż poprzez swoją aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej dowiódł, iż  sprawdził się w tej ważnej roli. 
Dlatego też nie zmarnuję swojego głosu i zagłosuję na niego.  

dr hab. Czesław Ślusarczyk,  prof. ATH w Bielsku-Białej
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 


dr Konrad Łoś z Profesorem Czesławem Ślusarczykiem

 

Znam doktora Konrada Łosia od wielu lat, gdyż razem pracowaliśmy na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Wiele godzin spędziliśmy wspólnie egzaminując studentów podczas odbywających się cyklicznie egzaminów dyplomowych oraz uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych. Konrad Łoś dał się poznać jako osoba kreatywna, energiczna, zaangażowana w sprawy Wydziału, podejmująca inicjatywy oraz reprezentująca poważny potencjał dalszego rozwoju naukowego. Niezwykle kompetentny, lecz skromny, umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Ponadto jest świetnym wykładowcą o charyzmatycznym usposobieniu. Mam o nim jak najlepsze zdanie. Uważam, iż byłby znakomitym radnym, który dobrze i godnie przysłuży się Miastu i jego Mieszkańcom. 

Prof. dr hab. Leszek Ogiegło

 

 

W kończącej się w dniu 16.11.2018 r. kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej radny dr Konrad Łoś uczestniczył w pracach trzech następujących komisji Rady Miejskiej:

- Budżetu, Strategii  i Rozwoju Gospodarczego,
- Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
- Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Wiceprzewodniczący komisji.

Poza aktywnym udziałem w pracach komisji oraz uczestnictwem w sesjach Rady Miejskiej Konrad Łoś jako radny w kadencji 2014-2018 sformułował ponad 200 pisemnych wystąpień do Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z czego ok. sześćdziesięciu wystąpień posiada status interpelacji bądź wniosków wygłaszanych podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Interpelacje i wnioski wraz z odpowiedziami są ponadto publikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 

http://rm.um.bielsko.pl/strona-3706-los_konrad.html

 

Konrad Łoś wykazywał się aktywnością także w okresie między sesjami, wnosząc na bieżąco do Prezydenta Miasta i jego służb często na prośbę mieszkańców liczne wystąpienia oraz interwencje w ważnych sprawach społecznych. W swoim działaniu wykazywał się dużą skutecznością i konsekwencją.
Ponadto radny Konrad Łoś z wykształcenia prawnik dbał o przestrzeganie zasad techniki prawodawczej, wielokrotnie wnosząc swoje uwagi do przedkładanych projektów uchwał, które w większości przypadków znajdowały akceptację wnioskodawców, zwłaszcza Prezydenta Miasta.  Pomimo  swego wykształcenia prawniczego Konrad Łoś jako radny nie dał się „zaszufladkować”; podejmował zarówno interwencje w sprawach przysłowiowej „dziury w drodze” jak również polityki miasta w poszczególnych płaszczyznach jego funkcjonowania, w szczególności gospodarowania mieniem, wydatkowania środków publicznych, zarządzania przestrzenią. 
W samorządowym plebiscycie Dziennika Zachodniego na najlepszego radnego w Bielsku-Białej pn. „Oceniamy władzę” Konrad Łoś został laureatem II miejsca.
Konrad Łoś niezależnie od wykonywania mandatu radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nieprzerwanie od ponad jedenastu lat udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Do najważniejszych spraw podnoszonych przez radnego Konrada Łosia w kadencji 2014-2018 można zaliczyć wystąpienia dotyczące: 

• budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wokół niej.
Przystąpienie do budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica zaliczyć należy do inwestycji wyczekiwanych przez mieszkańców od co najmniej kilkunastu lat. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników, zaś w ramach kolejnego etapu ścieżka zostanie poprowadzona od ul. Leśników do ul. Tartacznej.
Jeszcze przed podjęciem prac przy budowie ścieżki na wniosek radnego Konrada Łosia Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej doprowadził do utwardzenia znacznego odcinka „polnej” części ul. Celtyckiej poprzez wykonanie podbudowy drogi, która docelowo zyska nakładkę asfaltową.
Z kolei w wyniku prowadzonej bezpośrednio przez radnego Łosia korespondencji z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w miesiącu grudniu 2017 r. przystąpiono do generalnego porządkowania koryta rzeki Wapienica na odcinku objętym pierwszym etapem prac. Zlecone zadania obejmowały m.in. oczyszczenie koryta rzeki, usunięcie traw i zarośli, a także wycięcie drzew i krzewów z koryta oraz strefy nadbrzeżnej.    Natomiast już w trakcie realizacji inwestycji na wniosek radnego Konrada Łosia Miejski Zarząd Dróg zlecił także uregulowanie stosunków wodnych w obrębie budowanej ścieżki. W tym celu m.in. udrożniono i zmodernizowano instalację odprowadzającą wody gruntowe i deszczowe, które wcześniej zbierały się tworząc rozlewisko na wysokości przesmyku wiodącego od rzeki do ul. Kameliowej. 
W maju 2018 r. w swojej interpelacji do Prezydenta Miasta, a także w kolejnych wystąpieniach radny Konrad Łoś konsekwentnie wnioskował o kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół ścieżki, zwłaszcza poprzez ulokowanie wzdłuż niej  obiektów małej architektury (np. samoobsługowej stacji naprawy rowerów, ławek na utwardzonych podestach, stojaków na rowery, pojemników na odpady, itp.), a także wykonanie brukowanych placyków do odpoczynku wyposażonych we wiaty chroniące przed deszczem oraz słońcem. Radny zaproponował ulokowanie miejsc do odpoczynku w pobliżu ul. Leśników oraz przy ul. Celtyckiej.
W lipcu 2018 r. radny Konrad Łoś zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej z uzasadnionym wnioskiem o objęcie terenu ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica kamerami monitoringu miejskiego, bądź zaproponowanie rozwiązań alternatywnych skutkujących realną poprawą stanu bezpieczeństwa w rejonie budowanej ścieżki rowerowej.
Konrad Łoś wskazał także na konieczność modernizacji łącznika pomiędzy rzeką Wapienica, a sięgaczem ul. Wapienickiej położonego na wysokości drewnianej kładki obok ul. Celtyckiej, w celu dogodniejszego i bezpieczniejszego skomunikowania powstałej ścieżki rowerowej z ul. Wapienicką. Miejski Zarząd Dróg wyasygnował stosowne środki na ten cel, zaś realizację zadania powierzono Wydziałowi Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.
Na wniosek radnego Konrada Łosia przeprowadzono remont drewnianej kładki na rzece Wapienica obok ul. Leśników oraz w trybie prewencyjnym dokonano przeglądu stanu technicznego wszystkich kładek wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej. Przy tej okazji radny domagał się uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z kładkami na ciekach wodnych w mieście, a w szczególności wydzielenie działek na dojścia do kładek,  a następnie ustalenia ich administratora.


• przystąpienia do działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji w Bielsku-Białej Programu Mieszkanie Plus.
Konrad Łoś od wielu miesięcy czyni starania o przystąpienie Bielska-Białej do działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji w Bielsku-Białej Programu Mieszkanie Plus. W tym celu w dniu 18.12.2017 r. zwrócił się z interpelacją do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wytypowanie gminnej działki jako wkładu własnego do spółki celowej dla potrzeb mieszkaniowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. W odpowiedzi na wystąpienie radnego Prezydent Miasta Bielska-Białej poinformował, iż Gmina Bielsko-Biała zamierza przeznaczyć na ten cel nieruchomość o powierzchni 1,6765 ha. ozn. jako działka 112/40, Obręb Wapienica obj. kw BB1B/00061068/6. Przedmiotowa działka położona jest w terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej zdecydowana większość znajduje się w jednostce – 1 MW tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zgodnie z opinią urbanistyczną może być wykorzystana na ten cel.  W chwili obecnej ww. działka posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem działki gminnej ozn. jako 112/38. Na sąsiednich działkach przebiega sieć wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna.
Radny Konrad Łoś pismem z dnia 20.07.2018 r. zwrócił się do Prezesa BGK Nieruchomości S.A. Mirosława Barszcza o dokonanie pozytywnej weryfikacji zgłoszonej nieruchomości oraz zaproponowanie miastu współpracy w oparciu o właściwy model procesu realizacji przedsięwzięcia z przedstawieniem koncepcji finansowania inwestycji mieszkaniowej. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 22.08.2018 r. Członek Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Grzegorz Muszyński poinformował radnego, iż w dniu 27.07.2018 r.  Komitet Transakcyjny BGK Nieruchomości S.A. pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt. Radny ponadto otrzymał zapewnienie o zaangażowaniu BGK Nieruchomości S.A. w każdy projekt inwestycyjny zgłoszony przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, „który pozwoli na zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta, a tym samym poprawę jakości życia jego mieszkańców”.

• modernizacji dróg oraz budowy i remontów chodników na terenie miasta wraz z robotami towarzyszącymi.
Bez wątpienia tematyka z zakresu szeroko rozumianego drogownictwa stanowi ważną kategorię wystąpień w bieżącej działalności radnego Konrada Łosia, tym bardziej, iż wiele spraw w które angażował się radny znajdowało zgodne z oczekiwaniami mieszkańców rozwiązanie. Obok dużych inwestycji drogowych planowanych przez miasto od wielu lat, jak np. rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej oraz rozbudowa ul. Krakowskiej i Żywieckiej miasto realizuje każdego roku w poszczególnych dzielnicach szereg mniejszych modernizacji i remontów. To od skuteczności oraz umiejętności argumentowania częstokroć zależy czy postulaty zgłaszane przez radnych w imieniu mieszkańców znajdą akceptację władz wykonawczych miasta.                                    
Część wnioskowanych przez radnego Konrada Łosia w bieżącej kadencji Rady Miejskiej modernizacji  i remontów została już zrealizowana, zaś inne znajdują się na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Wśród kilkudziesięciu wystąpień o tematyce drogowej nie można pominąć odpowiednio umotywowanych oraz zwieńczonych pozytywnym rozpatrzeniem wniosków radnego w sprawie ułożenia nakładek asfaltowych na wielu drogach, m.in. ul. Dworskiej, ks. Józefa Londzina, Dzwonkowej, Mazurskiej, Gminnej, Augustowskiej, Mieszka I, Spokojnej. Wspierał także działania na rzecz odtworzenia lokalnych dróg przy okazji modernizacji ul. Zapora.
Konrad Łoś w mijającej kadencji podejmował aktywne działania na rzecz budowy nowych chodników, zwłaszcza w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ich drodze do placówek oświatowych i z powrotem. W kwietniu 2016 r. zainicjował na prośbę mieszkańców budowę chodników na ul. Jaworzańskiej i Antycznej, a następnie konsekwentnie monitorował dalsze etapy procesu inwestycyjnego, w tym wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji jeszcze w bieżącym roku. Szereg wystąpień radnego Łosia dotyczyło „nieco zapomnianego” przez miasto sięgacza ul. Twórczej. W wyniku podejmowanych czynności sięgacz został przekazany w trwały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg oraz podjęto na wniosek radnego prace dokumentacyjno-projektowe mające na celu wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego.
W wyniku starań radnego czynionych na prośbę mieszkańców podjęto decyzję o modernizacji nieuwzględnionych pierwotnie w opracowaniach projektowych przepustów pod linią kolejową nr 190 w związku z budową wiaduktu nad torami w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej”. Radny wielokrotnie wskazywał, iż odstąpienie od modernizacji przepustów może skutkować  podtopieniami położonych w pobliżu wiaduktu posesji. Radny Konrad Łoś skutecznie domagał się także wykonania chodnika na budowanym w rejonie ul. Przy Torach łączniku – drodze gminnej do ul. Zagajnik.
Wieloletnie starania radnego doprowadziły do podjęcia decyzji w sprawie wykonania projektu budowy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Ikara 16-18 na Osiedlu Polskich Skrzydeł, co zgodnie z pisemną deklaracją Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej nastąpić ma w IV kwartale br. Wcześniej radny monitorował procedurę przekazania działek pod parking do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w trwały zarząd.
W związku z podjętymi przez radnego działaniami w sierpniu 2018 r. wykonano remont chodnika na Osiedlu Wojska Polskiego będącego łącznikiem od pawilonu handlowego przy ul. Stawowej do ul. Spółdzielców. Radny Łoś poodejmował ponadto skuteczne działania w sprawie modernizacji chodnika wzdłuż ul. Dywizji Kościuszkowskiej przy wschodniej ścianie szczytowej budynku Spółdzielców 43 doprowadzając do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Aktualnie radny prowadzi korespondencję w sprawie wykonania nakładek asfaltowych m.in. na ul. Pieczarkowej, Kaskadowej oraz w rejonie sięgacza ul. Trzech Diamentów, a także zabiega o modernizację ul. Tańskiego oraz remont osiedlowej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej

• systemowego usuwania nierówności (zapadnięć) w chodnikach stwarzających zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników.
Konrad Łoś w swoich interwencjach w ramach podjętej na prośbę mieszkańców inicjatywy wskazał dotychczas kilkadziesiąt najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych dla pieszych fragmentów chodników z żądaniem podjęcia pilnych remontów. Domagał się podjęcia zorganizowanych działań w przedmiocie systematycznych przeglądów chodników pod kątem rażących nierówności oraz ich eliminowania w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymywanie dróg i chodników.

• naprawy nawierzchni na przejazdach kolejowych w Wapienicy. W sprawie zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia katastrofalnego stanu nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych przy ul. Regera oraz ul. Międzyrzeckiej Konrad Łoś  wielokrotnie interweniował w Zarządzie PKP PLK S.A. w Warszawie. W wyniku podjętych interwencji nawierzchnię przejazdu przy ul. Regera poddano gruntownemu remontowi.

• zwiększania bezpieczeństwa osobistego mieszkańców Bielska-Białej, w tym rozszerzania zasięgu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na poszczególne dzielnice. Na wniosek radnego doprowadzono kamery monitoringu miasta do centrum Wapienicy, jak również jeszcze w bieżącym roku monitoringiem zostanie objęty rejon cmentarza wojskowego na Osiedlu Wojska Polskiego. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców przekazywanymi za pośrednictwem radnego Straż Miejska objęła wskazane miejsca tzw. kartą zadań doraźnych.

• ulokowania biletomatu z zasilaniem solarnym na przystanku w centrum Wapienicy.

• potrzeby kształtowania przyjaznej dla mieszkańców polityki gospodarowania odpadami komunalnymi.
Konrad Łoś w myśl zasady najpierw edukuj, a potem wymagaj domagał sie zintensyfikowania przez miasto działań z zakresu profilaktyki proekologicznej w zakresie postępowania z odpadami. Sprzeciwiał się jednocześnie restrykcyjnemu stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej za brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych skutkującej naliczaniem podwyższonych opłat za odbiór odpadów komunalnych, zwłaszcza wobec mieszkańców budynków wielolokalowych.

• utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bielska-Białej, w tym usuwania oraz przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk odpadów.

• należytego gospodarowania składnikami mienia komunalnego, w tym gminnym zasobem mieszkaniowym oraz podejmowania działań na rzecz zmniejszania liczby pustostanów.

• racjonalnego i zgodnego z interesem majątkowym Gminy Bielsko-Biała gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do miasta.
Konrad Łoś konsekwentnie sprzeciwia się wyzbywaniu przez Gminę Bielsko-Biała lokali użytkowych, zwłaszcza tych, które przynoszą miastu wysokie przychody z tytułu czynszu najmu, a także tych których sprzedaż skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkaniowej w budynku. Należy podkreślić, iż otrzymywane przez miasto przychody z czynszów najmu lokali użytkowych partycypują obok innych przychodów z nieruchomości w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych, które ze swej istoty nie mają charakteru komercyjnego. W perspektywie długofalowej wyprzedaż najbardziej atrakcyjnych lokali użytkowych wpływa negatywnie na ogólny bilans gospodarowania mieniem komunalnym, prowadząc do stopniowej dekapitalizacji zasobów jako całości.  

• utworzenia ogólnodostępnego zintegrowanego miejskiego systemu informacji o terenie jako instrumentu wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami w mieście i stymulującego jego rozwój. 

• transparentności i przejrzystości oraz rozszerzania zakresu kontroli społecznej w procesie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

• zintensyfikowania działań w obrębie dobrowolnych zamian lokali komunalnych jako instrumentu poprawy wykorzystania i racjonalizacji w zakresie zarządzanego zasobu.

• poprawy warunków bytowych oraz mieszkaniowych rodzin (osób) znajdujących się w szczególnie trudnej, dramatycznej często sytuacji życiowej.
Radny Konrad Łoś sprzeciwiał się dalszemu utrzymywaniu przepisu prawa lokalnego na mocy którego wszystkie wnioski o pomoc mieszkaniową, które zostały pozytywnie zweryfikowane musiały następnie przez jeden pełny rok przymusowo oczekiwać na dalsze rozpatrywanie. Inicjatywa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w zakresie zmiany powyższego przepisu, którą wspierał Konrad Łoś uzyskała przy sprzeciwie urzędników większość w Radzie Miejskiej, co umożliwiło w dniu 20.12.2016 r. zmianę dotychczasowej uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała poprzez wprowadzenie „słynnego” paragrafu 16a Zasad.  Przepis ten wprowadził pewnego rodzaju korektę w skostniałym systemie regulującym zasady wynajmowania lokali i przetrwał w niezmienionym kształcie aż do przyjęcia zupełnie nowej uchwały regulującej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego co miało miejsce w czerwcu 2018 r. Nowa regulacja prawna całkowicie zniosła roczny okres oczekiwania na dalsze rozpatrzenie uprzednio pozytywnie zweryfikowanego wniosku o najem lokalu mieszkalnego. 

• absurdów urzędniczych utrudniających życie mieszkańcom.
 
• tworzenia optymalnych warunków sprzyjających i zachęcających właścicieli lokali do regulowania stanu prawnego gruntów wydzielonych po obrysach budynków oraz uwzględniania głosu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych w procedurze realizowanej w oparciu o art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Konrad Łoś posiadał szczegółowe informacje na temat problemów związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów jeszcze na długo zanim został radnym. Już wówczas w powyższych sprawach trafiali na jego dyżury prawne zainteresowani mieszkańcy Bielska-Białej, zwłaszcza Osiedla Mieszka I. Konrad Łoś od samego początku zaangażował się w sprawę udzielając zainteresowanym właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych  porad prawnych, a następnie już jako radny wspierał mieszkańców pozostających w sporze z Gminą. Analizując przedkładane mu przez mieszkańców sprawy często nie krył swojej krytycznej oceny wobec szablonowego, pozbawionego koncyliacyjności i nieuwzględniającego indywidualnych potrzeb właścicieli lokali podejścia Prezydenta Miasta do działań mających na celu nabywanie przez właścicieli lokali nieruchomości przyległych do budynków (lub ich części) w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
Począwszy od 2015 r. już jako radny Rady Miejskiej apelował w swoich wystąpieniach do Prezydenta Miasta Bielska-Białej m.in. o podjęcie działań  mających na celu zwiększenie wysokości bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz stworzenia „bardziej atrakcyjnych z gospodarczego punktu widzenia warunków w celu zachęcenia właścicieli lokali do podejmowania decyzji własnościowych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami”. W przypadkach szczególnie uzasadnionych domagał się rewizji dotychczasowych podziałów geodezyjnych z uwzględnieniem potrzeb właścicieli lokali.
Pomimo bierności Prezydenta Miasta podnoszona przez Konrada Łosia na przestrzeni wielu miesięcy argumentacja zyskała akceptację Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości do której przyłączyły się inne kluby uchwaliła w dniu 26.04.2016 r. nowelizację dotychczasowej uchwały w zakresie zwiększenia przedmiotowej bonifikaty do 95 %.
Radny Konrad Łoś wnioskował o wypracowanie wewnętrznych procedur oceny operatów szacunkowych zamawianych przez miasto oraz dokonania korekty modelu udzielania przez Urząd Miejski zamówień publicznych na usługi specjalistyczne, w tym operatów szacunkowych.

• postępowań reprywatyzacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej.

• korekty dotychczasowej polityki zagospodarowania przestrzennego miasta.

• modernizacji oraz racjonalnego i kompleksowego zagospodarowania licznych terenów miejskich oraz zintensyfikowania działań w zakresie przejmowania gruntów, w tym sięgaczy drogowych w trwały zarząd przez gminne jednostki organizacyjne, zwłaszcza Miejski Zarząd Dróg w celu przyśpieszenia procesu ich modernizacji.

• zwiększania dostępu mieszkańców oraz podniesienia jakości usług publicznych świadczonych i organizowanych przez miasto Bielsko-Biała.

• optymalizacji w zakresie kształtowania wysokości opłat na które miasto posiada wpływ, w szczególności opłat za ciepło.

• oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez m.in. odpowiednie organizowanie procedur zamówień publicznych.

• budowy instalacji wod-kan. w obrębie Starego Bielska.
.
• zmiany organizacji ruchu w miejscach wskazanych przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

• wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, zwłaszcza poprzez dostosowywanie osiedlowej infrastruktury technicznej do ich potrzeb (np. budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, modernizacja podjazdów) oraz zorganizowanie należytej opieki i aktywizacji tych osób (np. poprzez tworzenie klubów seniora, świetlic pobytu dziennego).

• dbałości w zakresie utrzymania urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, jak np. przejścia podziemne, mury oporowe, schody, barierki, ławki, pojemniki na odpady, wiaty przystankowe, oświetlenie miejsc publicznych itp. 

• poprawy powietrza atmosferycznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

• wsparcia rozbudowy cmentarza przy Parafii pw. Św. Franciszka w Wapienicy. 

• utrzymywania w należytym stanie porządku i czystości w obrębie cmentarza wojskowego przy ul. Saperów na Osiedlu Wojska Polskiego, a także dbałości o stan techniczny mogił poległych żołnierzy oraz dokonywania nowych nasadzeń na terenie cmentarza.
Chcąc zwrócić uwagę władz miasta na brak dbałości o należyte utrzymywanie porządku i czystości na cmentarzu wojskowym wraz z młodzieżą z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podjął akcję społecznego sprzątania nekropolii.